Regulament Tombola Kidex Baby Boom

S-a cerut autentificarea prezentului inscris:

Regulament de participare

Loteria publicitara “CHICCO premiaza copiii la KIDEX BABY BOOM”

Art. 1. Organizatorul prezentei loterii publicitare este S.C. PARALELA 45 TURISM S.R.L., persoana juridica romana, unic importator si distribuitor in Romania al produselor purtand marca Chicco, avand sediul social in Mun. Bucuresti, Bdul. Elisabeta nr. 29-31, Sector 5, CIF RO6505940, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/21621/1994, reprezentata legal prin dl. Burcea Alin Nicolae in calitate de Administrator.

Loteria publicitara se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii (”Regulamentul”).

Art. 2. Durata si locul de desfasurare al Loteriei Publicitare

Loteria Publicitara “Chicco premiaza copiii la KIDEX BABY BOOM se desfasoara pe parcursul a 4 (patru) zile calendaristice incepand cu data de  29 noiembrie 2012 pana la data de 02 decembrie 2012 inclusiv, in standul expozitional “Chicco” din cadrul Targului “KIDEX BABY BOOM”, denumita in continuare “Targul”, ce se va desfasura la Romexpo  Pavilioane C4-C5 in Bucuresti, Bl Poligrafiei, sector 1

Loteria publicitara se desfasoara in intervalul orar cuprins zilnic intre 1000 1900, cu exceptia zilei de 2.12.2012, cand intervalul este 1000 1600.

Art.3. Dreptul de participare

Prezenta loterie publicitara este deschisa oricarei persoane cu domiciliul actual in Romania, care are calitatea de participant la Targ, care pe durata Loteriei cumpara orice produs purtand marca Chicco si care completeaza Talonul de inscriere si il depune la standul “Chicco” amenajat in incinta unde se desfasoara Targul. (”Participantii”)

Angajatii S.C. PARALELA 45 TURISM SRL, precum si parintii, copiii, sotii sau sotiile acestora nu au dreptul de a participa la prezenta Loterie publicitara.

Art.4. Regulamentul oficial al Loteriei publicitare

Regulamentul oficial al Loteriei publicitare este disponibil oricarui solicitant in mod gratuit, pe intreaga durata a Concursului la standul “Chicco” amenajat in incinta unde se desfasoara Targul sau prin accesarea paginii www.chicco.ro.

Prin participarea la aceasta loterie publicitara, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul Participantului.

Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice pe pagina www.chicco.ro cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

Art. 5. Mecanismul de desfasurare al Loteriei publicitare

O data cu achizitionarea oricarui produs purtand marca “Chicco”, fiecare participant va primi un talon de participare la loterie, pe care il va completa cu urmatoarele date de identificare ale acestuia: numele si prenumele, localitatea de domiciliu, numarul de telefon mobil, adresa de e-mail. Dupa completare, talonul de participare va fi depus in urna special amenajata si inscriptionata ca atare, din cadrul standului “Chicco” amenajat in incinta unde se desfasoara Targul.

Art. 6. Desemnarea castigatorilor

Desemnarea castigatorilor va avea loc in incinta unde se desfasoara Targul, prin tragere la sorti in ziua de 02 decembrie 2012, ora 1400, cand vor fi extrase 10 (zece) taloane castigatoare din urna special amenajata.

La aceasta tragere la sorti vor participa toate taloanele depuse in urna special amenajata. Tragerea la sorti a castigatorilor loteriei va fi efectuata de catre o comisie formata din 3 (trei) membri, respectiv doi martori alesi in mod aleatoriu din randul participantilor la Targ si un reprezentant al organizatorului.

Conform dispozitiilor legale in vigoare, organizatorul va face public numele castigatorilor si castigurile acordate, prin publicare pe blogul www.chicco.ro.

In cazul in care la data tragerii la sorti castigatorul nu este prezent in incinta unde se desfasoara Targul, acesta va fi anuntat telefonic, prin e-mail si prin pagina de facebook Chicco.ro de catre reprezentantii organizatorului. Castigatorul are posibilitatea de a accepta premiul castigat pana la data de 17.12.2012.

Art. 7. Premiile si acordarea acestora

7.1 Premiile

In cadrul prezentei loterii publicitare vor fi acordate 10 (zece) premii, constand in produse purtand marca “Chicco” dupa cum urmeaza:

Cod produs Denumire produs

buc

Pret /buc TVA inclus

71166

Zornaitoare vioara 3l+

1

70

69029

Touch&Spin 6+

1

70

1190

Steluta magica 0l+

1

90

1192

Luna magica 0 l+

1

90

23200

Clopotei 3l+

2

45

69044

Telefon 6 l+

2

70

68900

Telefon Magic 6 l +

1

150

63259

Inele 9 l+

1

108

Valoarea premiilor acordate este de 693 lei (sasesutenouazecisitreilei).

Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Loterii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri/servicii si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiului. De asemenea, premiul nu este transmisibil catre alte persoane.

7.2 Acordarea premiilor.

In cazul in care la data tragerii la sorti castigatorul este prezent in incinta unde se desfasoara Targul, acestuia i se va inmana premiul castigat, sub conditia indeplinirii  conditiilor de validare astfel cum sunt expuse la art.8 de mai jos.

Castigatorii care la data tragerii la sorti nu sunt prezenti in incinta unde se desfasoara Targul, si care vor fi anuntati telefonic, prin e-mail si prin pagina de facebook Chicco.ro, au posibilitatea de a intra in posesia premiului castigat la sediul organizatorului din Bucuresti, str. Soldat Gheorghe Matac nr. 21-23, sector 2, de luni pana vineri in intervalul orar cuprins intre 0900 1700.

Art. 8. Conditii de validare

8.1. Pentru ca participarea sa fie valida, participantii trebuie sa completeze talonul de participare cu date valide, corespunzatoare cerintelor din prezentul regulament, ce pot fi confirmate in cazul unui castig, precum si sa respecte conditiile stabilite prin prezentul regulament.

8.2. Conditii de validare a castigului

Castigurile din prezenta loterie va fi validat daca participantul castigator indeplineste  cumulativ conditiile prevazute la art. 3 si art. 8.1;

8.3. Conditii de invalidare a castigului

Castigul din prezenta loterie va fi invalidat in cazul in care participantul castigator incalca cerintele de participare prevazute in prezentul regulament, precum si in cazul   in care talonul de participare contine informatii false ori vadit eronate.

In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat pana la data de 17.12.2012 pentru validare, in urma contactarii telefonice, prin e-mail si prin pagina de facebook Chicco.ro, in vederea confirmarii datelor de participare, sau Organizatorul identifica neconcordante intre datele completate in cuponul de participare si datele din documentele de identificare, Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida respectivul castigator, neapelandu-se la rezerve. In aceasta situatie Premiul nu se va mai acorda si va ramane in posesia Organizatorului.

Art. 9. Taxe si impozite

Conform art. 77 din Codul fiscal, venitul sub forma de premii dintr-un concurs se impune, prin retinere la sursa, cu o cota de 16% aplicata asupra venitului net. Obligatia platii acestui impozit revine castigatorului, iar obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine organizatorului. Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art. 10. Angajamente

Acordarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta loterie implica acceptul castigatorului ca numele, adresa si imaginea sa sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator, in diverse materiale audiovideo si tiparituri, doar cu acordul expres si neechivoc al persoanei vizate.

Art. 11. Intreruperea Loteriei publicitare

Loteria publicitara va putea fi intrerupta numai in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dupa anuntarea prealabila a publicului.

Art. 12. Limitarea raspunderii

Organizatorului nu ii revine nicio raspundere pentru:

-          taloanele de participare care nu contin toate datele obligatorii sau nu permit confirmarea identitatii participantului, care contin informatii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validitate de la Art. 8;

-          orice alte costuri ale castigatorilor in legatura cu intrarea in posesia premiilor, altele decat cele aflate in sarcina sa conform prezentului regulament si dispozitiilor legale;

-          imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului din motive ce exclud culpa Organizatorului.

Art. 13. Prelucrarea datelor personale

Prin participarea la aceasta loterie publicitara, mai exact prin completarea cuponului de participare, se prezuma luarea la cunostinta a regulamentului si consimtamantul participantului pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de catre organizatorul Loteriei, in conformitate cu legea 677/2001.

S.C. Paralela 45 Turism SRL. este inregistrata ca operator de date cu caracter personal nr. 8176 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si a operatorului sau de Marketing Direct, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Tuturor participantilor la campania promotionala le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de interventie, de opozitie, de a se adresa instantei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere. In intelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus mentionate apartinand persoanelor vizate au urmatorul continut:

1. Dreptul de acces la date: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Astfel, la cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, trimisa pe adresa Organizatorului din Romania, Bucuresti, sector 5, B-dul Regina Elisabeta nr 29-31, o data pe an, in mod gratuit, S.C. Paralela 45 Tursm SRL. va confirma daca utilizeaza date care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora.

2. Dreptul de interventie asupra datelor: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:

(i) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

(ii) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
(iii) realizarea notificarii catre tertele persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform pct. (i) sau (ii), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. Astfel, S.C Paralela 45 Turism SRL. va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime toate acele date a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001.

3. Dreptul de opozitie: Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop (reprezentand alin.2 al art.15 din legea 677/2001). Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei promotionale:

- pentru toti participantii la concurs, inclusiv pentru castigator: numele si prenumele din actul de identitate,  domiciliul, numarul de telefon mobil; adresa de e-mail. Acestora le sunt garantate toate drepturile prevazute de lege;

Castigatorul premiului va trebui sa furnizeze Organizatorului datele persoanei care il va insoti in excursie – pentru efectuarea rezervarilor necesare pentru acordarea premiului; acestora le sunt garantate toate drepturile prevazute de lege.

Scopurile constituirii bazei de date sunt: acordarea premiului, inregistrarea si validarea castigatorului Loteriei publicitare, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, marketing direct, informarea persoanelor incluse in baza de date a SC Paralela 45 Turism SRL. prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator.

Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai. Prin inscrierea la aceasta Loterie publicitara, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.

Art. 16. Forta majora

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Art. 17. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

Eventualele reclamatii legate de derularea Loteriei se pot trimite pe adresa de e-mail a Organizatorului (office@paralela45.ro) in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 18. Alte Clauze

Prin participarea la prezenta Loterie, participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii stabilite prin prezentul regulament oficial. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de regulamentul oficial al Concursului, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati. Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi mai multe premii decat cele prevazute in prezentul regulament. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii promotionale.

Taxele privind autentificarea prezentului regulament au fost suportate de catre organizator.

Prezentul regulament a fost redactat la sediul biroului notarial in 3 exemplare astazi, data autentificarii, din care 2 (doua) exemplare s-au eliberat partii.

ORGANIZATOR,

S.C. Paralela 45 Turism S.R.L

Prin reprezentant legal,

BURCEA ALIN NICOLAE